Polityka prywatności

Dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu z adresem Marszałkowska 28 lok 113 00-576 Warszawa, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Polityka Prywatności dotyczy:

 1. Członków Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zwanych dalej Członkami Stowarzyszenia.
 2. Każdego odwiedzającego stronę bankowebezprawie.pl oraz nawigator.bankowebezprawie.pl zwanego dalej Odwiedzającym.

Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez użytkowników są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych

Stowarzyszenie może gromadzić dane Odwiedzających i Członków Stowarzyszenia w następujący sposób:

 1. Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie bankowebezprawie.pl.  Z chwilą wypełniania formularza zapisu do newslettera Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.
 2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Odwiedzających np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 3. Jeżeli Odwiedzający kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail może przekazać Stowarzyszeniu dobrowolnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon.
 4. Przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Odwiedzający przekazuje Stowarzyszeniu swoje imię oraz adres e-mail oraz dobrowolnie nazwisko lub miasto zamieszkania.
 5. W przypadku następujących danych osobowych podawanych na stronie rejestracji członkowskiej: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail niezbędność podania tych danych konieczna jest do przyznania statusu Członka Stowarzyszenia.

II. Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Adres korespondencji:

Marszałkowska 28 lok 113
00-576 Warszawa

 

KRS: 0000573742, REGON: 362456113, NIP: 701-050-60-41

[email protected]

III. Sposób wykorzystania danych

Przetwarzanie danych Odwiedzających pozwala Stowarzyszeniu przesyłać na ich adres e-mail aktualnych informacji o działalności Stowarzyszenia.

W przypadku przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail niezbędność podania tych danych konieczna jest do przyznania statusu Członka Stowarzyszenia.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: przejrzystości, rozliczalności, rzetelności, prawidłowości, integralności i poufności.

Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Członka Stowarzyszenia lub Odwiedzającego zgody lub do czasu utraty członkostwa w przypadku Członka Stowarzyszenia.

Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, Członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe Członków Stowarzyszenia i Odwiedzających utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

V. Udostępnianie danych

Stowarzyszenie nie udostępnia pozyskanych danych innym podmiotom bez zgody zainteresowanych Członków Stowarzyszenia i Odwiedzających.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

VI. Zmiany danych osobowych

Każdemu Odwiedzającemu i Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. Może on dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@ bankowebezprawie.pl

W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

VII. Proces wyrejestrowania

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

W każdej chwili Odwiedzający może skontaktować się ze Stowarzyszeniem jeśli nie chce otrzymywać od Stowarzyszenia kolejnych informacji w Newsletterze lub wypisać się korzystając z linku „Wypisz”.

Odwiedzający i Członek Stowarzyszenia może żądać całkowitego usunięcia podanych przez niego danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą jednak przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

VIII. Prawa Odwiedzających i Członków Stowarzyszenia

Odwiedzający oraz Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Stowarzyszenie przetwarza dane oraz kopie danych.
 2. Prawo dostępu do danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
 3. Prawo do żądania przekazania danych, które Stowarzyszenie otrzymało w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.
 4. Odwiedzającym i Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
 5. Prawo do reklamacji.

Odwiedzającym i Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo do reklamacji w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres:

Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Marszałkowska 28 lok 113
00-576 Warszawa

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

Strony Stowarzyszenie mogą wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Odwiedzających podczas korzystania z tej strony. Pozostając na stronie Odwiedzający wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Odwiedzający nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze może dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Odwiedzającego, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje stron Stowarzyszenia mogą przestać być dostępne.

X. Kontakt

Odwiedzający oraz Członkowie Stowarzyszenia mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem listownie korzystając z następujących danych:

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Marszałkowska 28 lok 113
00-576 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

XI. Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Nawigator SBB